Juridische informatie

Foto’s :

Jean-François AMELOT, APPI, Olivier GACHEN, Jean-Patrick GRATIEN, IDL, Tim MANNAKEE, Jean-Claude MONIER, Luc OLIVIER, Régine ROSENTHAL, Lucien ROULLAND, Julien SOISSONS, Pierre SOISSONS, Georges SULLY, Joël TRIBHOUT / ADT Corrèze, OT de Brive – Agence Alexis, Gouffre de la Fage, Opaline Consultants…

Juridische informatie:

Host van deze website is Objectif Papillon, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in Pessac (33).

Het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’, Agentschap voor Toeristische Ontwikkeling spant zich ten volle in om te zorgen dat de informatie op zijn website nauwkeurig en actueel is, maar kan niet garanderen dat de betreffende informatie volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en vrij van fouten is. Het ‘Agence de Développement Touristique’ behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving, te corrigeren of aan te passen.

Het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’ verwerpt alle aansprakelijkheid voor informatie die op zijn website beschikbaar is, alsook voor alle gebruik van informatie die is vergaard uit de inhoud van de site of uit antwoorden op vragen die via de website zijn gesteld. In geen enkel geval kan het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’ aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van deze website of die op andere wijze verband houdt met deze website. Het ‘Agence de Développement Touristique’ verwerpt alle aansprakelijkheid voor het gebruik dat van deze website kan worden gemaakt.

Elke poging tot overdracht van informatie naar een website van derden of tot aanpassing van informatie op deze website is verboden en kan leiden tot burger- of strafrechtelijke vervolging door het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’.

Het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperteksten en/of andere informatica-elementen die direct of indirect deel uitmaken van de website. Het bestaan van een link naar een andere website betekent niet dat de aansprakelijkheid voor die website kan worden overgedragen aan het ‘Agence de Développement Touristique’. Het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’ doet geen enkele garantie of belofte met betrekking tot websites van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Het is streng verboden om een hypertekstlink naar de website te leggen zonder uitdrukkelijke toestemming van het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’.

Het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’ kan niet garanderen en garandeert niet dat de server die als host van de website fungeert, vrij is van virussen en dat de bestanden die van deze website of van de website van derden kunnen worden opgeladen, zijn verstoken van virussen of functiefouten. Omdat virussen via internet kunnen worden overgedragen, raden wij gebruikers aan, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om hun computer te beschermen tegen iedere vorm van binnendringing en tegen alle technische problemen die schade kunnen veroorzaken aan de onderdelen van de computer van de gebruiker of aan de gegevens die erin zijn opgeslagen. In geen enkel geval kan het ‘Agence de Développement et de Réservation Touristiques’ aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard of oorzaak dan ook, die ontstaat tijdens de verbinding met en/of het navigeren op de website.

Alle gegevens en informatie op deze site vallen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van de documenten op de website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik. Alle verveelvoudiging en alle gebruik van gemaakte kopieën voor andere doeleinden is streng verboden en kan worden opgevat als een vorm van vervalsing die verboden wordt in artikel L.335-2 enz. van de ‘Code de la propriété intellectuelle’, de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Over de huidige website is een verklaring afgelegd tegenover de CNIL, ‘Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés’ onder nummer 1365513. Krachtens (de Franse) wet 78-17 van 6 januari 1978 hebben de gebruikers te allen tijde het recht op toegang, aanpassing, correctie en/of weglating van hun persoonsgegevens.

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTIQUES DE LA CORREZE
Maison du Tourisme
45, quai Aristide Briand
F – 19000 TULLE
Frankrijk
Tel. : (+33) (0)5 55 29 98 78 – Fax : (+33) (0)5 55 29 98 79
Service Communication